SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI


 

GÜMRÜK MEVZUATI

 

Taşımacılıkla ilgili gümrük mevzuatı oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu mevzuat içinde yer alan belli başlı kanun ve yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir. Bu nedenle eğitimin amacı, mevzuatın işleyiş mantığının katılımcılara aktarılmasıdır.

 

        Gümrük Kanunu

        Gümrük Yönetmeliği

        Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

        TIR Sözleşmesi

        TIR Uygulama Tebliği

        Ortak Transit Yönetmeliği

        ATA Karnesi Sözleşmesi

        Triptik Sözleşmesi ve Triptik Tebliği

        Konteyner Yönetmeliği

        Antrepo Tebliğleri

        Global Teminat Sistemi

        Tasfiye Tüzüğü

 

 

 

1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

 

 

T.C. Gümrük Bölgesi: T.C. Topraklarını kapsar. Türkiye karasuları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

 

Gümrük Beyanı:  Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde "Eşyanın Bir Gümrük Rejimine" tabi tutulması talebidir.

 

 

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye'ye giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk Menşeli sayılan eşyadır.

 

 

Gümrük Statüsü: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde Serbest Dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumudur.

 

 

Eşyanın Gümrüğe Sunulması: Eşyanın Gümrük İdaresine ya da Gümrükçe tayin edilen            veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Gümrük idaresine yapılan bildirimdir.

 

 

 

Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması (EGOBİVKTT)

Gümrüğe sunulan eşyanın sahibi veya temsilcisi veya gümrük müşaviri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur. Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar aşağıda belirtilmiştir.

         Eşyanın Bir Serbest Bölgeye Alınması,

         Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Yeniden ihracı,

         İmhası,

         Gümrüğe Terk Edilmesi,

         Bir Rejim Beyanında Bulunulması, anlamlarına gelir.

1.   Serbest Dolaşıma Giriş R.

2.               Transit R.

3.               Gümrük Antrepo R.

4.                Dahilde işleme R.

5.               Hariçte işleme R.

6.               Gümrük Kontrolü Altında işleme R.

7.                Geçici ithalat R.

8.               İhracat R.

 

Karayoluyla gelen eşyalarda, gümrük idaresince eşyanın 20 gün içinde, denizyoluyla gelen eşyalar için ise 45 gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.

 

 

Temsil: Bütün kişiler Gümrük idaresindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Temsil iki türlü olur.

 

 

Doğrudan Temsil: Başkasının adına hareket eder. Temsilname gerekir, ithalatçı, ihracatçı firmaların temsilnameye haiz çalışanları, nakliyeci kuruluş temsilcileri, kamu kurumlarının amir ve memurları.

 

 

Dolaylı Temsil : Kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Vekaletname gerekir.

-Gümrük Müşaviri olması gerekir.

-Gümrükleme firmasının Tüm ortakların Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Bir başka deyişle, sahibi gümrük müşaviri olmayan lojistik firması, aynı zamanda bir gümrük müşavirliği firması kuramaz.

-Beyannameye imza atanlar müteselsilen sorumludur.

 

 

Eşya:  Her türlü madde, ürün ve değer.

 

 

Eşyanın Teslimi: Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idaresi tarafından ilgilisine teslim edilmesidir.

 

 

 

Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki bir eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden;

İstiflenmesi,

Yerinin değiştirilmesi,

Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması,

Kaplarının yenilenmesi veya tamiri

Havalandırılması,

Karıştırılması vb. işlemlere tabi tutulmasıdır.

 

 

Gümrük Tarifesi: Gümrük vergileri Gümrük Tarifesine göre hesaplanır. Gümrük tarife cetveli, izahname ve eşya fihristi Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanır.

 

 

Gümrük Kıymeti: İthal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli ise fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Bu da ithal eşyası için alıcının satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Eşyanın kıymetinin TL olarak beyanı zorunludur. Gümrük yükümlüğünün doğduğu tarihte Döviz Satış kurundan çevrilir.

 

 

Gümrükte Hatlar

Yapılacak kontrol veya muayenenin türü kırmızı, sarı, yeşil ve mavi hatlara göre belirlenir.

Kırmızı hat; eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır.

Sarı hat; fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.

Mavi hat; eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır.

Yeşil hat; eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

 

 

Eşyanın Fiziki Muayenesi;

Tam muayene,

Kısmi muayene,

Haricen muayene, yöntemleri kullanılarak ve muayene şekli beyanname üzerinde gösterilerek yapılır.

 

 

2. SÜRELER

        Gümrük işlemleri ile ilgili bilgi ve belgelerin 5 yıl süreyle saklanması mecburidir.

        Süre bitim tarihi resmi tatil gününe rastlaması halinde,

•     takip eden ilk iş günü mesai saati bitiminde sona erer.

 

 

3. BEYANNAMEDE DÜZELTME

■    Kazıntılı ve silintili beyannameler kabul edilmez,

         Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilir,

         Yanına doğrusu yazılır,

         Beyan sahibi tarafından imzalanır,

         Tescilde mühürlenir.

    Beyanname tescilden sonra düzeltilemez,

•    Ancak beyan sahibinin talebi üzerine
•    Gümrük İdarelerince;

         Düzeltilemez; Cins, nevi, niteliği, marka ve numaraları,

         Düzeltilir; Ağırlık, adet, ölçü yahut kıymet

•     İdare Amirinin izni ile Beyanda bulunan ile birlikte imzalanarak, resmi mühürle mühürlenir.

 

 

Özet Beyan: Özet Beyan bir form ile yapılır.  Ancak; TIR Karnesi, CMR, CIV ve Serbest Bölge İşlem Formu da Özet Beyan yerine geçer. Eşyayı Gümrük Bölgesine getiren ya da taşımasını üstlenen kişi tarafından verilir.

        Ö.B. Verilmeden taşıttan eşya boşaltılamaz,

        Acil durumda taşıttan eşya boşaltılması için izin aranmaz. Ancak en yakın Gümrük idaresi durumdan derhal haberdar edilir.

Taşıt Muayenesi: Gümrük idaresi muayene amacıyla eşyanın boşaltılmasını ve kapların açılmasını isteyebilir.

 

 

Gümrük İzni: Eşya konulduğu ilk yerden Gümrük İdaresi izni ile kaldırılabilir.

 

 

İmha: Gümrük idaresi şartlar gerektirdiği takdirde gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirebilir.

 

 

Sahte menşeli: Sahte menşeli eşyanın ithaline izin verilmez. Transit geçişine, antrepo vs'e alınmasına

Müsteşarlıkça izin verilir.

 

 

 

4. GÜMRÜK REJİMLERİ

1. Serbest dolaşıma giriş rejimi,

2. Transit rejimini,

3. Gümrük antrepo rejimi,

4. Dahilde işleme rejimi,

5. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,

6. Geçici ithalat rejimi,

7. Hariçte işleme rejimi,

8. İhracat rejimi.

 

 

 

5. TRANSİT REJİMİ

1.       Serbest Dolaşıma Girmemiş eşya ile,

2.       İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın,

Gümrük Gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan diğerine taşınmasıdır.

 

Sona Ermesi: Transit R. eşyaların ve belgelerin varış gümrük idaresine sunulması ile sona erer.

 

Teminat: Gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur. Ancak; deniz ve havayolu, boru hattı, demiryolu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Global Teminat Kapsamında yapılan taşımalarda teminat aranmaz.

 

 

 

Transit Taşıma:

a)               Transit Rejimi hükmü kapsamında,

b)              Bir TIR Karnesi kapsamında,

c)               ATA Karnesi kapsamında,

d)      Form 302 Kapsamında (NATO),

e)               Posta Yoluyla,

f)        Özet Beyan kapsamında yapılabilir.

 

 

 

6. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

1.       İthalat vergisi ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,

2.       Gümrük Antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşyanın bir Gümrük Antreposuna alınmasıdır.

 

Teminat: Gümrük İdaresi Antrepo işleticisinden bir teminat ister.

 

 

Süre: Sınırsızdır. Ancak Gümrük İdaresince gerek görülen hallerde eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirleyebilir. Antrepo Rejimine tabi eşya için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi beyanında bulunuldu ise 30 gün içerisinde işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 

Antrepo İşleticisi: Gümrük Antreposu işletmesine izin verilen kişi.

 

 

Antrepo Kullanıcısı: Eşyanın Antrepo Rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişidir.

 

 

 

Genel Antrepo: Herkesin eşyasının konulabildiği antrepo türüdür. A, B, F tipleri vardır.  

 

 

 

Özel Antrepo: Yalnız Antrepo işleticisinin eşyası konulabilir. Serbest Dolaşımda Olmayan eşyanın sergilendiği Fuar ve Sergiler de Özel Antrepo sayılır. C, D, E tipleri vardır.

 

 

 

 

7. GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ VE ATA KARNESİ İŞLEMLERİ

 

Geçici ithalat rejimi: Geçici ithalat rejimi serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 

Ata Karneleri

ATA kısaltması; Fransızca "Admission Temporairc", İngilizce "Temporary Admission" kelimelerinin ilk hadlerinin birleştirilmesiyle geçici kabul anlamına gelen bir sözcüktür.

 

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan, teminat yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir belgedir.

 

Amaç: Bir ülkeye ithalat yapılırken, gerekli gümrük beyannamesinin doldurulması sırasında karşılaşılan güçlüklerin, beyanname yerine kullanılmak üzere ATA Karnesi olarak adlandırılan uluslararası bir gümrük belgesi kullanılmak suretiyle ortadan kaldırılması, eşyanın ithalat vergilerine tabi olmadan geçici ithalini ve eşyanın belirli bir süre içerisinde tekrar ihraç edilmediği takdirde ödenmesi gereken gümrük vergisi ve diğer vergilerin ödenmesini ATA Karnesini düzenleyen kuruluşların üstlenmesi, böylece milletlerarası bir garanti zinciri oluşturulması suretiyle işlemlerin kolaylaştırılmasıdır. ATA Karnesinin Türkiye'de Kefil Kuruluşu TOBB'dir.

 

 

Dahil Olduğumuz Sözleşmeler

Ülkemiz; 6/2/1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi eklerinden "Sergi ve Fuarlar", "Mesleki Teçhizat" ve "Ticari Numuneler" sözleşmelerini 14/9/1972 tarihli ve 1619 sayılı Kanun ile kabul etmiş ve 23/11/1974 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır.

 

Daha sonra "Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi", "Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesi" ve "Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi" 27/9/1990 tarihli ve 3665,3666 ve 3667 sayılı kanunlarla kabul edilmiş ve 17/8/1991 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır.

 

 

Rejimin İşleyişi

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye'ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

Geçici ithali talep edilen eşyanın ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında getirilebilecek eşya listesinde yer alması ve belirtilen şartları taşıması zorunludur.

ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici giriş beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Karne hamilinden açık tebligat adresinin ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenir ve ibraz edilmesini müteakip karnenin geçerlilik süresi içerisinde olmak kaydıyla tescili yapılır.

 

 

Rejimin Sona Ermesi ve Karne Kaydının Kapatılması

1) ATA Karnesi ile geçici ithali yapılan eşyanın çıkışının talep edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince ATA Karnesinin ilgili bölümlerine meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra çıkış parçası kopartılır ve ATA Karnesi kapsamı eşyanın yurt dışına çıkışına izin verilir.

 

Ancak, yurtta kalma süresi (uzatılmış süreler dahil) aşılarak yurt dışı edilmek üzere çıkış gümrüğüne getirilen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238'inci maddesi uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya ceza tutarının teminata bağlandığının ya da eşyanın CIF kıymeti karşılığı dövizin güvenceye bağlandığının anlaşılması halinde eşyanın yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir.

 

2) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan ATA Karneleri çıkış parçaları, tescil defteri ile karşılaştırılarak söz konusu eşyanın geçici giriş işleminin bu gümrük idaresinden yapıldığının anlaşılması halinde, mevcut giriş parçası ile karşılaştırılarak uygunluğunun tespitini müteakip geçici giriş kayıtları kapatılır.

 

Eşyanın giriş işleminin başka bir gümrük idaresinden yapılmış olması halinde, ATA Karnesinin çıkış parçası ekleri ile birlikte en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde ilgili giriş gümrüğüne gönderilir. Ayrıca çıkış parçalarının birer fotokopisi işlemi yapan gümrük idaresinde muhafaza edilir.

 

 

 

 

Süre

1) Sergi ve Fuarlar Sözleşmesi kapsamında yurda geçici ithaline izin verilen eşya için;

a) Sözleşmede belirtilen 6 (altı) aylık yurtta kalma süresinden önce sona eren sergi veya fuarın bitimi tarihinden itibaren 1(bir) ay,

b) Giriş esnasında birden fazla sergi veya fuarda sergileneceği belli olan eşya için sözleşmedeki 6 (altı) aylık süreyi geçmemek ve sergi veya iki fuar arasındaki sürenin de 1 (ay) aydan fazla olmaması kaydıyla son sergi veya fuarın bitim tarihi esas alınmak suretiyle,

 

c) Geçici depolama yeri veya antrepoda bekleme süresi içinde, başka bir sergi veya fuarda teşhir edilmek üzere yeniden geçici ithal talebinde bulunulan eşya için, geçici giriş kayıtları kapatılan Karnenin geçerlilik süresinin bulunması halinde bu karneyle veya yeni bir ATA Karnesi ile bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde.

d) Giriş esnasında belirtilen sergi veya fuarın bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni bir sergi veya fuarda sergilenmek istenilen eşya için; ATA Karnesinin geçerlilik süresinin bulunması halinde ve yeni bir taahhütname alınarak bu fıkranın a bendinde belirtildiği şekilde; karnenin geçerlilik süresinin sona ermiş olması halinde, yeni bir ATA Kamesi ibraz edilmek suretiyle bu Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca işlem yapılarak bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde,

Mesleki Teçhizat Sözleşmesi kapsamında yurda geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

Ticari Numuneler Sözleşmesi kapsamında yurda geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi uyarınca geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine ilişkin Gümrük Sözleşmesi uyarınca geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi uyarınca geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere süre verilir.

 

 

Süre Değişimi

Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ekleri uyarınca düzenlenen ATA Karneleri kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, geçici girişi sırasında tespit edilen yurtta kalma süresinden daha uzun bir süre yurtta kalmasını zorunlu kılan zorlayıcı bir sebep veya beklenmeyen hal mevcut ise, eşyanın geçici ithali sırasında belirlenen yurtta kalma süresi içerisinde bu hususu kanıtlayan belge de eklenmek suretiyle bir dilekçe ile giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine müracaat edilerek karnenin geçerlilik süresini geçmemek üzere süre uzatımı talebinde bulunulması gerekir.

 

Söz konusu süre uzatımı talebi Başmüdürlük tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek, sonuçlandırılır. Süre uzatımı yapılması halinde yeni süreye ilişkin düzenlenecek taahhütname karne hamilinden alınır.

 

 

Rejim Şartları

Rejim şartlarına uygunluğun takibi için, giriş gümrük idaresi tarafından her ayın ilk iş günü cari hesap defterinin kontrolü yapılarak, yurtta kalma süresi sona eren ancak, yurtta katma süresi tamamlandıktan 20 (yirmi) gün geçtiği halde çıkış parçası gelmemiş olan karne kapsamı eşya için ithalat vergileri ve ödenmesi gereken sair vergilerin tahsili için aşağıdaki işlemler yapılır.

 

 

Rejim Şartlarının ihlali ve Ceza Uygulaması

Giriş gümrük idareleri tarafından ATA Karnesi kapsamı eşyanın geçici ithali esnasında alınan taahhütnamede belirtilen süre içerisinde, süre uzatımı talebinde bulunulup bulunulmadığı veya yeniden ihraç edilip edilmediği ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulup tutulmadığı araştırılır. Yapılan araştırma neticesinde taahhütnamede belirtilen şartların yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

 

ATA Karnesi ile yurda geçici olarak ithal edilmesine karşın kanuni yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmediği veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya için, kefil kuruluşa, tebligatların karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yapılması gerekir.

 

İlgili gümrük idaresince, gümrük vergileri ile bu tutarın % 10 fazlası hesaplanarak karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği) yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde tekrar ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren 6 (attı) aylık süre tanır.

 

Bu deliller talep tarihinden itibaren tanınan 6 (altı) aylık süre içinde verilmezse, teminat veren kurum, ithalat vergilerini süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde tebligatta bulunan gümrük idaresine derhal öder ya da teminat olarak yatırır.

 

İthalat vergilerinin teminata bağlandığı veya ödendiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde delil verilmesi hainde teminat olarak yatırılan veya ödenen tutar iade edilir.

 

Gümrük idaresi, kefil kurutuşa tanınan süre içinde ödenmeyen Gümrük Vergileri ile % 10 fazlasını sürelerin bitim tarihinden itibaren (8 ay + 7 gün) en geç 7 (yedi) gün içinde kefil kuruluştan (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği), Gümrük Kanunu'nun 207/a ve 238 inci maddeleri uyarınca Gümrük Vergilerinin 2 (iki) kat para cezası tutarı ile faizi ise, karne hamilinden tahsil etmek üzere gerekli işlemleri yapar.

 

 

 

 

Çıkış Sayılan Haller

ATA Karnesi ile "Geçici ithalat Rejimi" uyarınca yurda geçici ithali yapılan eşyanın karnenin geçerlilik süresi içerisinde yurt dışı edilmesi esastır. Ancak, eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilerek, kafi ithalinin yapılması veya çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya konulması ya da Hazine'ye herhangi bir külfet getirmeksizin resmi makamların nezareti altında imha edilmesi çıkış hükmündedir.

 

Ata Sözleşmesi’ne Üye Ülkeler (Toplam 63 ülke üye)

Almanya

Amerika

Andora

Avustralya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Cezayir

Çek Cumhuriyeti

Çin Halk Cum.

Danimarka

Estonya

Fas

Fildişi Sahili

Finlandiya

Fransa

Cebelitarık

Güney Afrika Cum.

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

Hong Kong

İngiltere

İran

İrlanda

İsrail

İsveç

İsviçre

İspanya

İtalya

İzlanda

Japonya

Kanada

Kıbrıs Rum Yönetimi

Kore

Letonya

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

Macaristan

Makedonya

Malezya

Malta

Mauritis

Moğolistan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Rusya

Senegal

Sırbistan (Karadağ hariç)

Singapur

Slovak Cumhuriyeti

Slovenya

Sri Lanka

Şili

Tayland

Tayvan

Tunus

Türkiye

Yeni Zelanda

Yunanistan

 

 

8. TASFİYE EDİLECEK EŞYA

Tasfiyelik hale gelen eşyanın "Tespit ve Tahakkuk Kâğıtları" Gümrük İdaresince hazırlanarak 30 gün içerisinde Tasfiye İdaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi de 30 gün içerisinde bu eşyayı teslim alır.

 

        Yolcu eşyası gümrük antreposuna konulduktan sonra 3 ay içinde işlemleri tamamlanmaması halinde,

        Geçici Depolanan eşyanın 20 veya 45 gün içerisinde GOBİVKT Tutulmaması halinde,

        Beyannamesi tescil edilen ancak süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan eşya,

        Antrepo R.ne tabi tutulmuş eşyaya S.D. Giriş Rejimi beyanında bulunulmasından itibaren 30 gün içerisinde işlemleri tamamlanmaması halinde,

        Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya,

        Gümrüğe terk edilen eşya,

        Ö.B.'na göre fazla çıkan ve verilen sürelerde sebebi açıklanamayan eşya,

        Kaçakçılık hükümlerince tasfiye edilen eşya,

        Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı ve külfetli olan eşya.

 

 

 

 

 

 

 

9. CEZALAR

 

 

 

Genel Hükümler

        Kasıt Aranmaz.

        Aynı eyleme tek ceza verilir.

        Kaçakçılık ve diğer kanunlarda daha ağır ceza varsa gümrük kanunundaki cezalar verilmez.

        Ceza verilmesi idari yaptırımı engellemez.

        P.Cezası vergi tahakkukunun kesinleşmesinden sonra karara bağlanır.

        Zamanaşımı; 3 Yıl İçinde Tebliğ Edilmelidir.

        Zamanaşımı Başlangıcı; Vergi Tahakkukunun kesinleştiği tarihi takip eden gündür.

 

 

 

İkramiye:

        Muayene ve tahlilden önce muhbirlere % 30'u;

        Muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaranlara % 30'u; dağıtılır.

      Arta kalanı, idarenin eğitim, geliştirme ve otomasyon hizmetlerinde kullanılır.

      Muhbir olmaması durumunda muhbire ayrılan pay da bu hüküm doğrultusunda kullanılır.

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar:

Yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

 

 

 

1.  Tarife uygulamasında aykırılık:

Muayene Sonucu çıkan GV ile hesaplanan GV arasındaki fark;

 

% 5 'i Aşıyor ise GV + Farkın 3 Katı Para Cezası,

 

% 5' i Aşmıyor ise GV + Farkın 1 Katı Para Cezası,

 

2. Kıymet noksan bulunduğu takdirde;     

 

      GV + Farkın 3 Katı Para Cezası,

 

3. Maddi Hesap Hatası Varsa;

 

GV + Farkın 1 Katı Para Cezası, uygulanır.

 

 

 

Antrepolardan İzinsiz Eşya Çıkarılması

Gümrük idaresinin İzni alınmadan veya gümrük vergi ve resimleri ödenmeden Antrepodan eşya çıkartılamaz. Teminat alınmış olsa bile, çıkarılan eşyanın;

İthalat veya ihracat vergileri (+),

 

Bu vergilerin 3 katı para cezası alınır.

 

 

 

Antrepo Sayımlarında Noksan veya Fazla Çıkan Eşya

 

•     Sayımlarda Noksan Çıkan Eşya: GV + 3 katı para cezası,

 

•     Sayımlarda Fazla Çıkan Eşya: Tasfiye + GV kadar Para Cezası, uygulanır.

Fazla ve noksanlardan Antrepo işleticileri ve kullanıcıları müteselsilen sorumludur.

 

 

 

Özet Beyanda Noksan veya Fazla Çıkan Eşya

•     Özet Beyan kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların,

■    tarife pozisyonuna,

 

■    tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak,

■    GV kadar Para Cezası,

•     Ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için 241/1 kadar (60 TL) para cezası alınır.

•     Özet Beyan kayıtlı miktara göre fazla çıkan eşya;

        Eşyaya el konularak müsadere olunur.

        Eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.

•     Dökme gelen eşyadaki % 3'ü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz.

 

 

 

Tasfiye Edilen Eşyanın Sahibi Tarafından Satın Alınmak İstenmesi,

Eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1 'i oranında para cezası Türk Lirası olarak alınır.

 

 

 

Usulsüzlük Cezası

Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere 221 TL usulsüzlük cezası uygulanır.

        Ceza yeniden değerleme oranında arttırılır.

        1.00 TL'sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 2 Kat Uygulanır

        Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin,  ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi;

        Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az 3 saat önce sahip veya acentesi tarafından gümrük idaresine bilgi verilmemesi;

        Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi;

        Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye (Müsteşarlıkça verilen süreler) göre verilen süreleri 24 saate kadar aşması;

        Gümrük antrepolarının teknik donanımlarında noksanlık bulunması;

        Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi;

        Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi;

        Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan kişilerin bu Kanunla konulmuş kurallara uymaması;

        Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin 5 yıl süreyle saklanmaması.

 

 

Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 4 Kat Uygulanır

        Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi;

        Karayolu taşıtlarının gümrük idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi;

 

        Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılması, bu belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uygun olmaması;

        Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri 48 saate kadar aşması;

        Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması;

        Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemelere tabi tutulması;

 

 

 

Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 6 Kat Uygulanır

■    Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci
maddeye göre verilen süreleri 72 saate kadar aşması;

 

 

 

Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 8 Kat Uygulanır

        Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması;

        Taşıt araçlarının önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi;

        Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri 72 saatten daha fazla bir süre ile aşması.

 

 

 

10. İTİRAZLAR

        Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara karşı 7 gün içinde kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilirler.

        Gümrük başmüdürlüklerine intikal eden itirazlar 30 gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.

        İlk kararın alındığı idarenin gümrük başmüdürlüğü olduğu hallerde, bu karara karşı 15 gün içinde Gümrük Müsteşarlığına itiraz edilebilir.

        Gümrük Müsteşarlığına intikal eden itirazlar 45 gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.

        Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığı  kararlarına karşı işlemin yapıldığı gümrük müdürlüğünün veya gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.

 

 

 

 

 

 

■    Bu Kanuna göre verilen para cezalarına karşı

•     idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve

         ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

         söz konusu cezanın ilgili kişi tarafından ödendiği

         veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarın ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde ödendiği hallerde,

        ilgili kişilerin itirazı düşer.

Bu durumda,  kesilen para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir.

 

11. İDARİ YAPTIRIMLAR

Yaptırım Türleri

İdarî Para Cezası, soruşturma zamanaşımı, yerine getirme zamanaşımı, idarî yaptırım kararı verme yetkisi.

 

 

 

12. KAÇAKÇILIK VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

Kaçakçılık: Bilindiği üzere, teknolojik gelişmeler, sınır ötesi geçişlerin çabukluğu, ülkelerin ekonomi politikalarının değişimi gibi faktörler; kişilerin müşterek suç işlemelerini kolaylaştırmakta ve aynı zamanda suça uluslararası bir nitelik katmaktadır. Buna göre yasaların vermiş olduğu yetkiler dışındaki hareketlere kaçakçılık diyoruz.

Vergi oranlarının artırılması, fiyatların yükseltilmesi, çabuk ve kolay para kazanma hırsı, bazı ülkelere uluslararası düzeyde uygulanan ekonomik ve siyasi ambargolar, sınırlarımızdaki arazi yapısının geçişe müsait olması, alınan fiziksel önlemlerin, personelin, teknik ve elektronik donatımın yetersizliği personelin uzmanlaşamaması gibi nedenler kaçakçılığın oluşumunu artırıcı ve kolaylaştırıcı faktörler olarak gözümüze çarpmaktadır.

Pasavan: Sınır bölgelerinde, antlaşmalarla tespit edilmiş şartları taşıyan kimselere, komşu ülkenin topraklarına geçmek için, pasaport yerine verilen belgedir.

Pasavan Kapısı: Pasavanlı şahıslar için açılan ve gümrük muhafaza memurlarının kontrolünde bulunan kapılardır.

Giriş Kaçakçılığı: Kaçağa konu olan madde ve eşyaların yasadışı yollarla yurt içine getirilmesidir.

Çıkış Kaçakçılığı: Kaçağa konu olan madde ve eşyaların yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılmasıdır.

Kaçakçılığa Teşebbüs: Kaçakçılık yapmak amacıyla gerekli vasıtaların hazırlanması ve kaçakçılığın kendi isteği dışında konulmuş önleyici tedbirler nedeniyle meydana gelememesi durumudur.

 

 

 

13. KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE CEZALARI

 

 

 

Tablo 1 Kaçakçılık Fiilleri, Suçlar ve Kabahatler, Cezaları ve Açıklamaları (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3. Madde)

 

Suç Sayılan Fiil

 

Verilebilecek Ceza

 

Diğer Açıklamalar

1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek.

Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

Adlî Para cezası: 200,000- ila 1,000,000.- TL ye kadar

2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal etmek.

Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası.

3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak.

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

Adlî para cezası 100,000.- ila 500,000.-TL ye kadar

4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yaparak içerde bırakmak.

Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

5) Yukarıda tanımlanan fillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak.

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek.

Üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde ve ithali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır

İki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Adlî para cezası 400,000.- ila 2,000,000.-TL ye kadar.

(8) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek

 Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir.

 

9) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç etmek

Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idarî para cezası verilir.

 

10) Genel düzenleyici idarî işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal etmek.

Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idarî para cezası verilir.

Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para cezası; Dökme halinde gelen eşya için ton başına yirmibin Yeni Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 400 TL olarak hesaplanır.

11) İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek

Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir.

Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına beşbin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına TL olarak hesaplanır.

12) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye'den ihraç etmek

Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

 

13) Genel düzenleyici idarî işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç etmek

Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir. İhracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ihraç eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.

 

14) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan kişi,

Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

 

15) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç etmek

Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idarî para cezası verilir.

 

16) İhracatın, aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere bu madde hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak bu Kanunun gerekli kıldığı nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine,

Eşyanın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.

 

17) Onaltıncı fıkra hariç, bu maddede tanımlanan kabahatler, ancak kasten işlenebilir.

18) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlar ile onuncu fıkrada tanımlanan kabahat fiilleri, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

 

Tablo 2: Nitelikli Haller (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 4. Madde)

 

Suç Sayılan Fiil

 

Verilebilecek Ceza

1) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,

verilecek ceza iki kat artırılır.

2) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde,

verilecek ceza yarı oranında artırılır.

3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde,

ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde,

verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde,

ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi,

işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde,

fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkin pişmanlık

 

          (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

          (2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

 

         

 

Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya

          (1) Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zatî ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zatî eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

          (2) Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

          (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır.

          (4) Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3 üncü madde hükümleri uygulanır.

 

         

 

Deniz taşıtları

          (1) Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

          (2) Yabancı ülkelerden geldiği halde geçerli neden olmaksızın, belgelerinin gösterdiği rota dışında Türkiye karasularında rastlanan gayrisafî ikiyüz tonilato hacminden aşağı taşıtların yüküne elkonulur. Yükü bulunmadığı halde, yükü olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu kanıtlayamayan gemi kaptan veya acentesine, tonilato başına yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

         

 

Tekerrür

          (1) Bu Kanundaki kabahatler dolayısıyla verilen idarî para cezasına ilişkin karar kesinleştikten sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır.

          (2) Tekerrür halinde, idarî para cezası yarı oranında artırılır.

          (3) İdarî para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen kabahat açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.

          (4) Tekerrüre esas alınacak idarî para cezaları hakkındaki kayıtların, Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde tutulmasına ilişkin esas ve usûller yönetmelikle düzenlenir.

 

 

 

Arama ve elkoyma

          (1) Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.

          (2) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.

          (3) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek yasaktır. Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.

 

         

 

Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta elkoyma

          (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.

          (2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.

          (3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri anlaşılır.

 

         

 

Elkonulan eşyanın muhafazası

          (1) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.

          (2) Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde depo temin eder.

          (3) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen deniz taşıtları, teminatla teslim alınmaması halinde, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen liman işletme müdürlüğüne teslim edilir. Masraflar, sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece, taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmez.

          (4) Birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca elkonulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, gümrük idaresince karşılanır.

          (5) Gümrük idaresinin bu madde gereğince ihtiyacı olan giderler, genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

 

         

 

Yasak eşyanın geri gönderilmesi

          (1) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur.

          (2) Kaçakçılık suçunun konusunu, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin oluşturması halinde, ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, bunlar gümrük yetkilileri tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.

 

         

 

Müsadere

          (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

          a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.

          b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.

          c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.

          (2) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

         

 

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

          (1) 3 üncü maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarında tanımlanan kabahatlerin konusunu oluşturan eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu Kanunun arama ve elkoyma ile müsadereye ilişkin hükümleri, bu kabahatlerin işlenmesinde kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan eşya ve taşıma araçları ile ilgili olarak da uygulanır.

 

         

 

Kaim değer

          Bu Kanunda tanımlanan suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, bu eşyanın gümrüklenmiş değeri anlaşılır.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasfiye

          (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Bu eşya, kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kovuşturmanın sonuçlanmaması halinde derhal tasfiye edilir. Ancak eşyanın;

          a) Zarara uğraması, değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde üç gün,

          b) Muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde onbeş gün,

          içinde, eşyadan numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda numune alınarak, mümkün olmaması halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından tasfiyesine karar verilir.

          (2) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının satış bedeli emanet hesabına alınır. Yargılama sonucunda;

          a) Tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının, müsadere edilmeyip, iadesine karar verilmesi,

          b) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına konu teşkil eden eşyanın ilgilisine iadesine karar verilmesi,

          hallerinde; satış bedeli, satış tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için yasal faizi ile birlikte hak sahibine ödenir.

          (3) Elkonulan eşyanın iadesine karar verilmesi halinde, bu kararların uygulanmasında yürürlükte olan gümrük ve dış ticaret mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

          (4) Bu Kanunun uygulamasında tasfiye, tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

 

 

Yetkili merciler

          (1) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı, 14 üncü madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza mahkemesi yetkilidir.

          (2) Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

 

         

 

Davaya katılma

          (1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir. Başvurusu üzerine, ilgili gümrük idaresi açılan davaya katılan olarak kabul edilir.

 

         

 

Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar

          (1) Mülkî amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür.

          (2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar, operasyon gerektiren kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında kanunî görevlerini yapmaya başlar ve aynı zamanda mahallin en büyük mülkî amirine de bilgi verirler.

          (3) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.

          (4) Kaçakçılık olaylarını ihbar edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça açıklanamaz. Bu kişiler hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır.

 

         

 

Tutanaklar

          (1) Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların;

          a) Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısını,

          b) Olay ve kanıtlarını, suç veya kabahat konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı, miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını,

          c) İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini,

          kapsaması ve imza altına alınması gereklidir.

          (2) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir.

 

         

 

 

 

Kontrollü teslimat

          (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.

 

         

 

Silâh kullanma yetkisi

          (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye "dur" uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir. Memurların silâh kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması halinde, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır ve avukatlık ücreti kurumlarınca karşılanır.

          (2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesindeki her nevi deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir. Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors ve benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.

 

         

 

14. İKRAMİYELER

          (1) Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve elkoyanlara aşağıdaki esas ve usûllere göre ikramiye ödenir.

          a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırılık suçlarından yakalanan silâh ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınarak, sahipli yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmişbeşi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa yakalanan eşya değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

          b) Uyuşturucu madde yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin, sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

          c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışındaki ikramiye ödemelerinde, çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır. Sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî amirinin görevlendireceği Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve sanayi ve ticaret odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir. Kaçak eşya sahipli yakalanmışsa kıymetinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa yüzde yirmibeşi mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanın müsaderesine ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

          elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

          (2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Elkoyma ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar hak kazanır.

          (3) Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.

          (4) Bu madde gereğince elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30000) gösterge rakamının, kamu davasının açılması, mahkûmiyet, müsadere ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye (120000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

            (5) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin esas ve usûller ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI