SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

TİCARİ BELGELER | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

TİCARİ BELGELER


TAŞIMACILIKTA KULLANILAN BELGELER

 

 

GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGÂH KURALLARI ÖZETİ

 

 

GEÇİŞ BELGELERİ

Ticari olarak bir eşya taşımasının yapılabilmesi için 4 temel unsur gereklidir:

1.                                     Yasalar tarafından nakli yasaklanmamış nakledilecek eşya

2.                                     Yasalar tarafından gerekli şekilde yetkilendirilmiş taşımacı.

 

3.                                     Taşımacının yetkisine istinaden görevlendirilen taşıma aracı,

4.                                     Bu aracı sevk ve idare edecek SRC Mesleki Yeterlilik Belgeli Sürücü.

 

 

 

EŞYA İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

§         Taşıma Senedi:

§         Karayolu Taşıma kanunu gereği her türlü ticari eşya taşıması taşıma senetsiz yapılamaz. Ayrıca vergi mevzuatı uyarınca ticari mallar sevk irsaliyesiz veya faturasız olarak taşınamaz. Uluslar arası taşımalarda kullanılan taşıma senedine CMR, Humule Senedi veya Konşimento denir.

§         Mal Faturası: Araçta yüklü bulunan mala ait satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir.

§         Çeki Listesi: Ticari faturada da belirtilen ve malın brüt ve net ağırlığına ilişkin bilgilerin satışa uygun şarta göre tarafsız bir başka şahıs tarafından ayrı bir belgede beyan edilmesidir.

§         Menşei Şahadetnamesi: Malın imal edildiği ülkeyi gösteren, bu amacın yanı sıra bazı ülkelerden ithal edilen mallara indirimli gümrük vergisi uygulanması gereken, genellikle yerel ticaret odalarınca onaylanan belgelerdir.

§         Bitki Sağlık ve Veteriner Sertifikaları: Gıda maddeleri, deri, et, canlı hayvan ve bazı ambalaj maddeleri alım-satımında alıcı tarafından istenen ve bu maddelerin mikrop, bakteri, haşarat vb.’den arınmış durumda olduğunu, tüketime uygun olduğunu belgeleyen, yerel sağlık mercileri tarafından tasdik edilmiş belgelerdir.

 

§         ATR Belgesi: Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgelerdir. İthalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkını vermektedir. Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.

§         TIR Karnesi: TIR sözleşmesine uygun olarak alınmış olan karne.

 

 

TAŞIMACI İÇİN GEREKEN BELGELER

§         Taşımacı Yetki Belgesi: Taşımacının faaliyet alanına uygun taşımacı yetki belgesidir.

§         TIR Karnesi: TIR karnesi hem eşya ile ilgili ve hem de taşımacı ile ilgili belge olarak kabul edilir.

§         Geçiş Belgeleri: Bir taşımacının geçiş belgesi alabilmesi için C2,L2 ve M3 yetki belgelerinden birine sahip olması gerekir.

 

 

ARAÇ İÇİN GEREKEN BELGELER

 

§         Taşıt Kartı: Mevzuata göre alınmış olan yetki belgesi ekinde verilen, araçta bulundurulması zorunlu belgedir.

§         Taşıt Onay Belgesi: TIR Taşımacılığı yapacaklar için TIR Sözleşmesine göre Gümrük Müsteşarlığından alınan belgedir.

§         Geçiş Belgeleri: Bir taşımacının sahip olduğu araca geçiş belgesi alabilmesi için C2,L2 ve M3 yetki belgelerinden birine sahip olması ve bu belgeye istinaden alınmış taşıt kartı olması gerekir. Geçiş Belgeleri; Kullanım Şekline Göre ve Ücret Durumuna Göre olmak üzere iki ana başlıkta incelenir.

 

 

GEÇİŞ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

§         Dilekçe ( Güzergah ve talep edilen belgeler belirtilecek),

§         Taşıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı,

§         Şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname,

§         Gümrük Çıkış Beyannamesi,

 

 

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI

Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergahlara göre yapılır. Avrupa'ya yönelik taşımalarda kullanımına izin verilmeyen taşıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.

Oto taşımaları özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyecek olan sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası gibi belge tahsis edilmeyecek taşımaları yapan taşıtlara dönüş yükü için geçiş belgesi tahsisi Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

 

GEÇİŞ BELGESİNDEN MUAF TUTULACAK TAŞIMALAR

§         İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,

§         Ambulans taşımaları,

§         Cenaze taşımaları,

§         Doğal afetler ve acil durumlarda, ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli malzemelerin taşınması,

§         Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,

§         Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar,

§         Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları.

 

Geçiş belgesi dağıtımı belirlenmiş noktalarda TOBB'ce yapılmaktadır.

 

Yıl içinde tahsis edilerek firmalarca kullanılan geçiş belgeleri, Ulaştırma Bakanlığının olası kontrollerinde ibraz edilmek üzere firmalarca takip eden yıl sonuna kadar muhafaza edilmelidir. Taşıtlar dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.

 

 

 

KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE GEÇİŞ BELGELERİ

İkili Geçiş Belgesi: İki Ülke arasında yükleme ve boşaltma yapmak üzere kullanılır.

Transit Geçiş Belgesi: Aracın transit geçiş yapması için düzenlenir.

Boş Yük Alma Belgesi: Aracın ilgili ülkeye yükü olmadan Yük almak için girişinde kullanılan belgedir.

Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi: Araç üzeri yükün birden fazla ülkede boşaltılması durumunda düzenlenir.

Çok Girişli Geçiş Belgesi: Belçika, Fransa, Almanya için kullanılır. Bu belge ile Transit geçiş, yükleme, ve boşaltma yapılır.

 

 

Ücret Durumuna Göre Geçiş Belgesi

§         Ücretsiz Geçiş Belgesi

§         Ücretli Geçiş Belgesi

§         Saat Ücretli Geçiş Belgesi

 

 

SÜRÜCÜ İÇİN GEREKEN BELGELER

§                   Aracın sınıfına uygun Şoför Ehliyeti

§                   Mesleki Yeterlilik Belgesi

§         Yurt dışı taşımalarda,

§         İlgili ülkelere ait giriş veya transit vizesi alınmış pasaport.

§         Uluslar arası Şoför Ehliyeti

§         Tehlikeli Madde Taşıması yapılıyor ise ADR Sürücü Belgesi.

 

YURT İÇİ GÜZERGÂHLAR

 

Bu yönetmelik karayoluyla uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı taşıtların Türkiye hudutları içerisinde seyir,   konaklama, denetleme ve güvenliklerinin sağlanması ve gümrük işlemleri bakımından tabi olacakları esasları kapsar.

 

Bu araçların takip edecekleri transit ve bağlantı yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları; Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. Giriş ve hareket gümrük idarelerinde, sevk edilecek taşıtların sürücülerine TIR Güzergahı haritası verilir.

Hareket Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamını veya bir kısmı ile ilgili Uluslararası Taşımacılığın başladığı akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini ifade eder.

Yol Boyu Gümrük İdaresi: Bir  karayolu taşıtının, taşıt dizisinin  veya konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve dizisinin veya konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve varış gümrük idaresi arasında kalan akit taraflara ait gümrük idarelerini ifade eder.

Varış Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili Uluslararası taşımacılığın sona erdiği akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini ifade eder.

Denetleme ve Konaklama Noktaları: Taşıtların denetlendiği ve sürücülerin dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını park etmek ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilen ve bu Yönetmelikte yer vasıfları belirlenmiş bulunan sosyal tesisler.

 

Denetleme Belgesi: Hudut giriş kapılarında verilip, çıkış kapılarında geri alımın ve denetleme noktalarında yapılması gereken işlemleri kapsayan belge.

 

Ağır veya Havaleli Eşya: Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ile karayolunda taşınması mümkün olan, her türlü eşyayı ifade eder.

 

 

TIR SÜRÜCÜLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

TIR sürücüsünün 24 saat içinde 9 saatten fazla araç kullanamayacağı, azami 5 saat araç kullandıktan sonra en az 30 dakika dinlenmek zorunda olacağı yönetmelikle belirlenmiştir.

 

 

Türk İthal ve İhraç Malları İçin Yükleme ve Boşaltma Noktaları İle Takip Edilecek Yollar

Türk ihraç mallarını taşıyan Türk plakalı taşıtların güzergah takip mecburiyeti, İçişleri Bakanlığınca geçici olarak konulabilir.

 

 

 

Hudut Kapılarında Polis ve Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İsle Denetleme

 

Türkiye'ye giren ve belirtilen güzergahta seyrederek çıkış noktalarından ülkeyi terk eden veya boşaltma noktalarına erişen, uluslar arası eşya taşıyan araçlara ilişkin işlem ve denetlemeler bu yönetmelik çerçevesinde görevli polis vasıtasıyla yapılır. TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında polisle ilgili işlemler bitirilmeden gümrük işlemlerine başlanamaz.

Türk ihraç mallarını nakledecek yabancı plakalı TIR kamyonları ile Türk hava ve deniz limanlarına veya demiryolu istasyonlarına gelen transit mallan üçüncü ülkelere taşıyacak Türk plakalı TIR kamyonları da güzergahlarda ve denetleme ve konaklama noktalarında bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre denetlenir.

 

 

 

Güzergah Kat Etme Süresi

 

Güzergah katetme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilir. Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami 144 saat veya 8 gün, Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında azami 192 saat veya 6 gün olarak süre verilir.

 

 

 

TIR SÜRÜCÜLERİNİN  UYMAK  ZORUNDA OLDUĞU YASAKLAR

 

a) TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar.

b) TIR araçları belirlenen güzergâhlar dışında hareket edemezler.

c) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye'de izledikleri güzergâhların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar.

d) Türkiye'den transit geçen araçlar, yerleşim bölgelerinde duramazlar, park edemezler.

e) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücüleri en yakın emniyet, jandarma veya gümrük teşkilatına başvurarak gecikme sebeplerini tevsik eden bir belge almak zorundadır.

 

YURTİÇİ GÜZERGAHLAR

 

 

 


 

A- TRANSİT GÜZERGAHI

1. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapısı

 

2. Dereköy sınır kapısı 

3. Kapıkule, İpsala—Tekirdağ (RO-RO)

4. Dereköy. Kapıkule, Pazarkule, İpsala — Cilvegözü ve Yayladağ sınır kapıları

5. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala-Habur sınır kapısı

6. Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala—İzmir ve Çeşme (Deniz giriş-çıkış)

7. Çeşme, İzmir—Yayladağ, Cilvegözü ve Habur sınır kapıları

8. Çeşme, İzmir—Sinop, Samsun, Trabzon, Sarp ve Türkgözü sınır kapısı

9. Çeşme, İzmir—Dilucu ve Gürbulak sınır kapıları

10. Mersin, İskenderun— Gürbulak, Dilucu ve Türkgözü sınır kapıları

11. Mersin, İskenderun—Giresun, Trabzon, Sarp sınır kapısı

12. Sarp, Hopa—Gürbulak sınır kapısı

13. Tüm giriş-çıkış kapılarından—Yalova, Gemlik, Mudanya, Bandırma

14. Kapıkule, Dereköy, Pazarkule—İpsala sınır kapısı

15. Samsun—Mersin ve İskenderun (Deniz giriş çıkış), Yayladağ, Cilvegözü ve Habur sınır kapıları

16. Yüksekova-Başkale-Gevaş-Tatvan-Esendere Sınır Kapısı

17. VAN (Tatvan, Muradiye-Erçiş Ayrımı)-Kapıköy Sınır Kapısı

18. Gaziantep-Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı

19. E 90 Nizip- Karkamış Hudut Kapısı

20. E 90 Suruç- Mürşitpınar Hudut Kapısı

21. E 90 Şanlıurfa- Akçakale Sınır Kapısı

22. E 90 Viranşehir- Ceylanpınar Sınır Kapısı

23. E.80 Transit yolu-Edirne Hamzabeyli sınır kapısı

 


 

 

 

B- YÜKLEME VE BOŞALTMA NOKTALARI

İstanbul, Edirne, İzmit, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Sinop, Samsun, Mersin, İskenderun, Gaziantep, Malatya, Habur, Van, Trabzon, Hopa, Gürbulak.

 

 

TÜRKİYE’NİN SINIR KAPILARI

 

BAĞLADIĞI ÜLKELER

SINIR KAPISI

BULUNDUĞU İL

Türkiye-Gürcistan

 

Sarp Sınır Kapısı*                      

Artvin-Hopa

Türkiye-Gürcistan

Posof (Türkgözü) Sınır Kapısı

Ardahan-Posof

Türkiye-Ermenistan

Akyaka Sınır Kapısı

Kars-Merkez

Türkiye-Nahcivan (Azerbaycan)

Umut Sınır Kapısı

Iğdır (Dilucu mevkii)

Türkiye-İran

 

Gürbulak Sınır Kapısı*       

Ağrı-Doğubeyazıt

Türkiye-İran

Kapıköy Sınır Kapısı

Van-Özalp

Türkiye-İran

Esendere Sınır Kapısı

Hakkâri-Yüksekova

Türkiye-Irak

Habur Sınır Kapısı*

Şırnak-Silopi

Türkiye-Suriye

Cizre Sınır Kapısı

Şırnak-Cizre

Türkiye-Suriye

Girmeli Sınır Kapısı

Mardin-Nusaybin

Türkiye-Suriye

Şenyurt Sınır Kapısı

Mardin

Türkiye-Suriye

Ceylanpınar Sınır Kapısı

Şanlıurfa

Türkiye-Suriye

Akçakale Sınır Kapısı

Şanlıurfa

Türkiye-Suriye

Mürşitpınar Sınır Kapısı

Şanlıurfa

Türkiye-Suriye

Karkamış Sınır Kapısı

Gaziantep

Türkiye-Suriye

Çobanbey Sınır Kapısı

Gaziantep

Türkiye-Suriye

Öncüpınar Sınır Kapısı*

Kilis

Türkiye-Suriye

İslâhiye Sınır Kapısı

Hatay

Türkiye-Suriye

Cilvegözü Sınır Kapısı*

Hatay

Türkiye-Suriye

Karbeyaz (Yiğitoğlu) Sınır Kapısı

Hatay (Kapalı)

Türkiye-Suriye

Yayladağı Sınır Kapısı

Hatay

Türkiye-Yunanistan

İpsala Sınır Kapısı

Edirne

Türkiye-Yunanistan

Uzunköprü Sınır Kapısı

Edirne

Türkiye-Yunanistan

Karaağaç-Pazarkule Sınır Kapısı

Edirne

Türkiye-Bulgaristan

Kapıkule Sınır Kapısı*

Edirne

Türkiye-Bulgaristan

Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı

Kırklareli

 

 

 

 

 

GEÇİŞ BELGELERİ VE UBAK

 

UBAK/CEMT/ECMT (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı)

UBAK Belgeleri taşımacılık ta kullanılan araçların cins ve sınıflarını belirleme amacı ile kullanılır. Avrupa kıtasındaki ulaşımı düzenleme kuruluşudur.

UBAK Konferansı 16 Ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Türkiye) katılımı ile 1953 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

 

UBAK (Ulaştırma Bakanlığı)  kotalarının belirlenmesi

§         Nüfus

§         Gayrı Safi Milli Hasıla

§         Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON * KM cinsinden ifadesi

§         UBAK/CEMT Bütçesi içerisindeki payı.

 

 

UBAK belgeleri geçerli oldukları ülkelere göre 4'e ayrılır.

a- Tüm Ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

b- Avusturya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

c- Avusturya + Yunanistan hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

d- Avusturya + Yunanistan + İtalya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

 

 

UBAK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI

§         C2, L2 veya M3 türü yetki belgelerinden birisine sahip olması,

§         EURO II, EURO III, EURO IV ve/veya EURO V özelliğine haiz en az 6 adet özmal yeşil taşıtının bulunması,

§         Faaliyet Yılında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunması, zorunludur.

 

 

İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:

=>Toplam yeşil taşıt sayısı

=>Toplam taşıt sayısı

=>Toplam sefer sayısı

=>UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımaları toplam sefer sayısı

=>Verimlilik olarak belirlenmiştir.

 

UBAK üyesi ülkeler Türkiye'ye olan uzaklıklarına göre 4 guruba ayrılır.

UBAK belgeleri kullanılacak araca göre 4'e ayrılır.

§         Konvansiyonel UBAK Belgeleri,

§         EURO-1 (Yeşil araç) UBAK Belgeleri,

§         EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç) UBAK Belgeleri,

§         EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri.

 

 

Bu belgeyi kullanan araçlarda UBAK Belgesi yanında,

=> Karayolu Karnesi (UBAK Defteri),

=> EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin tek normlara uygunluk belgesi,

=> Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi,

=> Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi,

=> Çekici + römorkun yol değerlilik testi,

=> Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde bey renkli 3 logosu olmalıdır.

 

Belge Çeşitleri

1.  Giriş - çıkış : İki ülke arasında yapılan yükleme ve boşaltmada kullanılır.

2.             Transit          : İki ülke arasında bulunan ülkelerden geçiş için kullanılır.

3.             Dönüş Yükü: Girişin serbest olduğu ancak aracın kendi ülkesine yük alması durumunda kullanılır.

 

4.             Boş Giriş : Aracın Kayıtlı Olduğu veya Başka Bir Ülkeye Yapılan Taşımalarda Kullanılır. (İkili Anlaşmalara ve KUK Protokolleri Hükümleri Çerçevesinde)

5.             3. ülke : Genel olarak devletler kendi ihracat yüklerini taşıma işlemini, kendi araçları veya ithal eden ülkenin araçları ile gerçekleştirirler. Ancak, ilgili ülke araçlarının yeterli olmadığı durumlarda veya başka bir menfaat sağlamak amacı ile bir yabancı devlet aracı tarafından taşınmasına 3. ülke izin belgesi ile müsaade edilir. (Her ülkeden 3. ülke belge kotası alınmamış olabilir.. Örnek; Yunanistan ve Romanya)

6.             Çok Kullanımlı : Taşımaların artmasıyla birlikte 100 binlerce belge basılması yerine 1 belge ile kısıtlamasız taşıma yapabilme imkanı verir. Bu belgenin tahsisi Bakanlıkça taşıma sayıları dikkate alınarak yapılır ve alan firmanın aktifinde kayıtlı araçların tamamı tarafından kullanılabilir. (Örnek: Belçika, Fransa ve Almanya)

7.             Özel İzin : Ülkemizle anlaşması bulunmayan ülkelere ve/veya ülkelerden yapılacak taşımalarda ilgili ülkenin yetkili makamlarından taşıma öncesi müsaade alınması gerekmektedir. (Örnek : Türk Plakalı bir aracın Romanya'dan İran'a yapacağı taşıma)

 

 

 

Belge Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesinde kayıtlı ve söz konusu Yönetmelikte Öngörülen şartlara uygun özmal veya sözleşmeli taşıtların, geçiş belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

1        Dilekçe (Güzergah ve talep edilen belgeler belirtilir)

2        Taşıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı, (Taşıt kartı aslı görüldükten sonra fotokopisi, ilgili görevli tarafından "ash görülmüştür" kaşesi basıldıktan ve imzalandıktan sonra ilgili odanın dosyasında muhafaza edilir.)

 

 

3        Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri, firma adına yürütebilmelerî için şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname,

4        Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA karnesi veya Transit Beyannamesi iie Gümrük Çıkış Beyannamesi,

 

5        Taşıta bir önceki seferinde verilen geçiş belgelerini gösterir "Geçiş Belgesi Dağıtım Formu"

 

ile yük götürülen ülkenin dışındaki İspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Hırvatistan'dan dönüş yükü almak üzere belge almış ise alınan geçiş belgesi ile yüklemenin yapıldığı ülkenin gümrük mührünü taşıyan TIR Karnesinin fotokopisi veya taşıma TIR Karnesi himayesinde yapılmamış ise ilgili gümrük evrakının fotokopisi. (Tl, EX1, ATA Karnesi vs.) ibraz edilecektir. Dönüş yükü olarak alınan Bulgaristan 3. Ülke, İspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Hırvatistan geçiş belgelerinin dışında alınan geçiş belgelerinin iadesi gerekmez.

 

 

 

Belge Dağıtımı Yapılacak Yerler

 

Dağıtım Esasları çerçevesinde çıkış yapacak taşıtlara geçiş belgesi dağıtımı, Esasların ekinde belirtilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Deniz Ticaret Odalarınca yapılır.

 

Geçiş Belgesi Dağıtım Kriterlerinin Belirlenmesi ve Aktör Kuruluşlar

 

(Danışma Komisyonu)

a)              Geçiş Belgesi Dağıtım Esaslarında değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesi, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacıları Derneği ve Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acenta Sahipleri Derneği temsilcilerinden oluşan "Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu" tarafından yapılır.

 

b)             Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu, Mart, Haziran, Eylül aylarının ikinci haftası başında olağan olarak toplanır. Komisyon üyelerinin birisinin teklifi ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine gerektiğinde yukarıdaki tarihler dışında da toplanabilir.

c)              Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

Belge Dağıtımında Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

1        Geçiş Belgeleri "kamyon", "kamyon+römork", "çekici+yarı römork" veya "yan römorklar" için düzenlenir.

2        Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergahlara göre yapılır. Bunların dışında yapılacak tüm işlemlerde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün talimatı gereklidir.

3        Avrupa'ya yönelik taşımalarda kullanımına izin verilmeyen taşıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.

4        Ülkelerden temin edilen tüm geçiş belgelerinin nakliyeci firma taşıtlarına dönüş yükü haricindeki tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaşesinin vurulması ve başkaca bir kayıt düşülmemesi, Yunanistan belgelerinin dönüş yükü için tahsisi durumunda da firma kaşesinin basılması TOBB görevlilerince sağlanır.

5        Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

6        İkili Anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyecek olan sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası gibi belge tahsis edilmeyecek taşımaları yapan taşıtlara dönüş yükü için geçiş belgesi tahsisi Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

 

"Geçiş Belgelerinin Dağıtımında Tek Yetkili Kuruluş Ulaştırma Bakanhğı'dır." Bu kurum dağıtım yetkisini TOBB’ne devretmiştir.

 

 

 

ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

 

(UBAK)

 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı / UBAK (European Conference of Ministers of Transportation / ECMT) olarak adlandırılan bir konvansiyon olan UBAK, UBAK Sekreteryası tarafından idare edilmektedir. 17 Ekim 1953 tarihinde Brüksel'de; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsveç, İsviçre ve Türkiye'nin kurucu üye olarak katılımlarıyla kurulmuştur.

UBAK Belgeleri üç yıllık bir deneme süresinin ardından 1 Ocak 1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme, Bakanlar Konseyi tarafından, karayolu eşya taşımacılığının kademeli olarak serbestleştirilmesine yönelik olarak, Üye Devletlerin hem farklı ülkelerin karayolu nakliyecileri hem de farklı taşıma türleri arasındaki rekabet koşullarının uyumlaştırılmasına yönelik ortak çabaları paralelinde başarılı olabilecek, somut bir adım olarak kabul edilmiştir.

 

UBAK Belgelerinin bir diğer amacı da; "yeşil" araçlara yönelik gürültü ve egzos emisyonlarına ilişkin standartları ve "daha yeşil ve güvenli" araçlar ile "EUR03 ve güvenli" ve "EUR04 güvenli" araçlara yönelik daha da katı emisyon standartlarının yanı sıra güvenlikle ilgili zorunlulukları da ortaya koymak, çevreye saygılı ve güvenli taşıtların kullanımını teşvik etmek ve böylelikle, sürdürülebilir hareketliliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

 

UBAK belgelerinin çok taraflı olma özelliği ayrıca boş sefer sayısının azaltılması

yoluyla taşıtların en makul şekilde kullanımına da yardımcı olmaktadır.

         Günümüz itibari ile UBAK üyesi ülkeler; Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, İrlanda, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Linkeştayn, Lüksemburg, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Malta ve Sırbistan ve Karadağ'dır. (42 ülke)

         UBAK Belgeleri, UBAK Sekreteryası tarafından üye ülkelere belirli kotalar dahilinde tahsis edilir. Ülkeler, bu belgeleri hangi firmalara kullandıracaklarını kendileri karar verirler.

         UBAK Belgeleri, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde görevli personellerce ülkeye giriş çıkışlar sırasında kontrol edilir.

 

UBAK Belgeleri Geçerli oldukları bölgelere göre 5'e ayrılır

Tüm üye ülkelerde geçerli UBAK Belgesi,

Avusturya hariç tüm üye ülkelerde geçerli UBAK Belgesi,

Avusturya-Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde geçerli UBAK Belgesi

Avusturya-İtalya-Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde geçerli UBAK Belgesi.

Avusturya-İtalya-Yunanistan-Macaristan hariç tüm üye ülkelerde geçerli UBAK Belgesi

 

- UBAK Belgeleri yıllık olarak dağıtılıp kullanılmaktadır. 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında üzerinde yazan yıl için geçerlidir ve süresi dolduğu zaman Ulaştırma Bakanlığı'na iade edilmesi gerekir.

 

UBAK Belgesi, taşıma boyunca araçta bulundurulmak zorundadır. Taşıma tamamlanmadan (araç boşaltma yapacağı noktaya ulaşmadan) üzerinde yazan firmanın başka bir aracı tarafından kullanılamaz. Bu belge başka bir firmaya devredilemez.

Ulaştırma Bakanlığı bu belgeyi firmalara tahsis ederken aşağıdaki kriterlere göre karar verir. Bu kriterlere göre en yüksek puanı alan firmadan başlamak üzere sırayla tüm üye ülkelerde geçerli, Avusturya hariç tüm üye ülkelerde geçerli, Avusturya-Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde geçerli, Avusturya-İtalya-Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde geçerli ve Avusturya-İtalya-Yunanistan ve Macaristan hariç tüm üye ülkelerde geçerli UBAK Belgelerini firmalara tahsis eder.

Konvansiyonel (Yeşil Olmayan) ve Euro 1 Normalarındaki araçlar için UBAK Belgesi tahsis edilmez

 

UBAK Belgesi Kullanırken İbrazı Zorunlu Belgeler

 

A. EURO 2 "Daha Yeşil ve Güvenli" Kamyon ( Greener and Safe Lorry)

Euro 2 motora sahip araçlarda Karayolu Karnesi ile birlikte bulundurulması gereken belgeler:

1.  UBAK İzin Belgesi (ECMT Licence)

2.             "Daha Yeşil ve Güvenli" Kamyon için Ses ve Havayı Kirleten Emisyonlara(Zehirli Gazlara) İlişkin Teknik Normlara Uygunluk Belgesi "Ek 5-A"

(The Certificate of Compliance with Tecnical Provisions concerning Exhaust and Noise Emissions for Greener and Safe Lorries) "Annex 5-A"

3.             "Daha Yeşil ve Güvenli" Kamyon için Güvenlik Normlarına Uygunluk Belgesi. "Ek 5-B" (The Certificate of Compliance with Safety Requirements for Greener and Safe Lorries) "Annex 5-B"

4.             Römork veya Yan-Römorkun Güvenlik Normlarına Uygunluk Belgesi "Ek 7" (The Certificate of Compliance for the Trailer or Semi-Trailer) "Annex 7"

5.             Çekicinin ve Römork veya Yan-Römorkun Teknik Kontrol Belgesi- Yol değerlilik testi "Ek 8"

(The Roadvvorthiness Test for the Tractor and the Trailer or Semi-trailer) "Annex 8"

 

B."Euro 3 Güvenli" Kamyon (Euro 3 Safe Lorry)

Euro 3 Güvenli Kamyonlarda Karayolu Karnesi ile birlikte bulundurulması gereken belgeler:

1.  UBAK İzin Belgesi (ECMT Licence)

2.             "Euro 3 Güvenli" Kamyon için Ses ve Havayı Kirleten Emisyonlara (Zehirli Gazlara) İlişkin Teknik Normlara Uygunluk Belgesi (Ek 6-A)

(The Certificate of Compliance with Tecnical Provisions concerning Exhaust and Noise Emissions for Euro 3 Safe Lorries) "Annex 6-A"

 

3.   "Euro 3 Güvenli" Kamyon için Güvenlik Normlarına Uygunluk Belgesi "Ek-B"

(The Certificate of Compliance with Safety Requirements for Euro 3 Safe Lorries) "Annex 6-B"

4.             Römork veya Yarı-Römork'un Güvenlik Normlarına Uygunluk Belgesi "Ek-7" (The Certifîcate of Compliance for the Trailer or Semi-Trailer) "Annex 7"

5.             Çekicinin ve Römork veya Yan-Römorkun Teknik Kontrol Belgesi-Yol değerlilik Testi "Ek 8" (The Roadworthiness Test for the Tractor and the Trailer or Semi-Trailer) "Annex 8"

Bahsi edilen eklere, www.und.org.tr web adresli portalimizden ulaşabilirsiniz.

 

Temel Kotanın Tahsisi Sırasında Uygulanan Formüller

Euro-1   : Yeşil araç UBAK Belgeleri her ülkeye temel kotasının 2 katına % 10 ilave edilerek tahsis edilir.

Bu belgeler, Euro 1-2-3 normlara sahip araçlarca kullanılabilir ve belge üzerinde "CEMT yazılı Kamyon Logosu" bulunur.

Euro-2   : Daha yeşil ve güvenli araç UBAK Belgeleri her ülkeye baz kotasının 4 katına % 20 edilerek tahsis edilir.

Bu belgeler Euro 2 ve 3 normlara sahip araçlarca kullanılabilir ve belge üzerinde "CEMT yazılı ve S Logosu" bulunur.

Euro-3   : Güvenli araç UBAK Belgeleri her ülkeye temel kotasının 6 katına % 40 ilave edilerek tahsis edilir.

Sadece Euro-3 motorlu araçlarca kullanılır ve "CEMT yazısı üzerinde 3 Logosu" bulunur.

 

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

 

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç :

Madde 1-Bu esasların amacı Türkiye'nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden transit eşya taşımacılığını geliştımıek amacıyla başlatılan, çok taraflı kota sistemi içinde Türkiye'ye tahsis edilen UBAK izin belgelerinin. Bakanlıktan C2, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere dağıtımını düzenlemektir.

 

 

Kapsam :

Madde 2-Bu esaslar kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığı, lojistik işletmeciliği ve kargo işletmeciliği yapmak üzere Bakanlıktan C2, L2 ve M3 türü yetki belgesi almış olan ve UBAK izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar:

 

Madde 3-Bu Esaslarda geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı'nı,

Genel Müdürlük: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nü

UBAK:Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansını,

UBAK İzin Belgesi: Çok taraflı kota dahilinde UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen karayolu izin belgesini,

İzin Belgesi: UBAK İzin Belgesini,

Taşımacı: C2 , L2 ve M3 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri, Birlik :Türkiye Odalar ve Borsaları Birliğini,

 

TIR Karnesi: 1959 tarihli TIR sözleşmesi ile kurulan ve 1975 yılında revize edilen "TIR REJİMİ" altında eşyanın bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden, bir varış noktasındaki gümrük idaresine karayolu taşıtları, taşıt dizeleri veya konteynırlarla taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden temin edilen belgeyi,

Transit Gümrük Beyannamesi: İhraç mallarının yurtdışı edilmek üzere taşınmasında Gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

Faaliyet Yılı: Değerlendirmenin yapıldığı yıldan bir önceki 01 Ocak-31 Aralık arasını kapsayan yılı.

Taşımalar: UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımaları.

Yeşil Taşıt:Taşımacıların Uluslararası taşımalarda kullandıkları, UBAK Bakanlar konseyinin CEMT/CM (2001) 9 Final Sayılı Kararında açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz EURO II, EURO III ve EURO IV niteliğindeki çekici ve kamyonları,

Komisyon: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce oluşturulan UBAK İzin Belgesi Tahsis Komisyonunu,

 

Sektör KuruIuşurÜyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80'i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

Yönerge : UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'ni ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

 

Başvuru

 

Davet Yazısı:

Madde 4- Bakanlık her yıl, en geç Eylül ayı son günü mesai saati bitimine kadar,TOBB ve sektör kuruluşlarına; UBAK İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesini içeren davet yazısını gönderir ve Bakanlık İnternet adresi (www.ubak.gov.tr) ile Genel Müdürlük internet adresinde (www.kugm.qov.tr) yayınlar.Aynca söz konusu davet yazısının bir örneği Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ilan panolarında 31 Ekim 'e kadar asılır.Davet yazısı gönderilen sektör kuruluşları, üyelerini bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdürler.

 

Başvuru Tarihi:

Madde 5- UBAK İzin belgesi talebi için son başvuru tarihi 31 Ekim'dir. Bu günün tatile rastlaması durumunda başvuru tarihi takip eden ilk iş günüdür. Başvuruda Bakanlık genel evrakına giriş tarihi esas olup, postada geciken başvurular ile bu tarihten sonra gönderilen bilgi ve belgeler dikkate alınmaz.

 

Başvuru Şartlan:

Madde 6- Taşımacıların başvuruda bulunabilmeleri için:

a)      C2, L2 ve M3 türü yetki belgesine sahip olması,

b)      EURO II, EURO III ve/veya EURO IV özelliğine haiz en az 6 adet özmal yeşil taşıtının bulunması

c) Faaliyet Yılında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunması,
zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Değerlendirme Unsurları, Puanlama ve Sıralandırma Esasları:

Madde 7- İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:

a)          Toplam yeşil taşıt sayış:

b)         Toplam taşıt sayısı

c)          Toplam sefer sayısı

d)        UBAK belgeleriyle yapılan toplam sefer sayısı

 

e)          Verimlilik......... olarak belirlenmiştir.

 

 

a) Toplam Yeşil Taşıt Sayısı: Taşımacıların son başvuru tarihi olan 31 Ekim itibariyle
C2, L2 ve M3 yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı EURO II
niteliğindeki taşıt sayısı l(bir), EURO III ve EURO IV niteliğindeki taşıt sayısı
2(îki)

ile çarpılarak elde edilen kıymetlendirilmiş toplam çekici ve kamyon (tanker kamyonlar hariç) sayısıdır..

b)   Toplam Taşıt Sayısı : Taşımacıların faaliyet yılı sonu itibariyle C2, L2 ve M3 yetki
belgesi eki taşıt belgesinde [özmal+sözleşmeli] olarak kayıtlı (tanker kamyonlar hariç)
toplam taşıt sayısıdır.

c) Toplam Sefer Sayısı: Aşağıda açıklanan şekilde bulunur.

 

UBAK üyesi ülkeler Türkiye'ye olan uzaklıklarına göre 4 guruba ayrıştırılır.

Bunlar;

1.      Grup Ülkeler    : Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ,

2.  Grup Ülkeler    :    Slovenya, İtalya, Macaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moldova, Ukrayna, Avusturya, Malta, Hırvatistan ve Slovak Cumhuriyeti,

3.  Grup Ülkeler : Almanya, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Liechtenstein ve Rusya Federasyonu,

4.  Grup Ülkeler : Estonya, Litvanya, Letonya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Birleşik Krallık. İrlanda, İspanya, Portekiz ve İzlanda,

olarak belirlenmiştir.

 

Bu gruplandırmaya göre;

Birinci gurupta yer alan ülkelere 1 (bir), İkinci gurupta yer alan ülkelere 2 (iki), Üçüncü gurupta yer alan ülkelere 3 (üç), Dördüncü gurupta yer alan ülkelere 4 (dört) Ülke katsayıları verilmiştir.

 

Taşımacıların, faaliyet yılında herhangi bir UBAK ülkesine TIR karnesi ve Transit Gümrük Beyannamesi (TIR Karnesi kullanılmadan) ile yaptıkları her taşıma, o ülkenin dahil olduğu grubun katsayısı ile çarpılarak her bir taşımanın   kıymetlendirilmiş sefer sayısı

değeri bulunur.

"Kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamı, Toplam Sefer Sayısı'dır."

Transit Gümrük Beyannamesiyle yapılan taşımalar sadece 2. Grup ülkelere yapılan taşımalarda dikkate alınır.

 

TIR Karnesi ile yapılan ihraç sefer sayılarını gösteren bilgiler T.O.B.B.'den yazışma yoluyla temin edilir. UBAK Belgeleriyle yapılan ihraç sefer sayılarını gösteren bilgiler UBAK Karnesinden Bakanlıkça temin edilir. Transit Gümrük Beyannamesi ile yapılan ihraç sefer sayılarını gösteren bilgiler ise ilgili taşımacılar tarafından başvuru esnasında Bakanlığa verilir.

d) UBAK Belgeleriyle Yapılan Toplam Sefer Sayısı : UBAK belgeleriyle yapılan toplam sefer sayısı, bu maddenin c) şıkkında açıklanan Toplam Sefer Sayısı gibi hesaplanır. Ancak burada, TIR karnesi ve Transit Gümrük Beyannamesi (TIR Karnesi kullanılmadan) ile yapılan taşıma sayıları dikkate alınmaz, sadece UBAK Karayolu Karneleri üzerinde tespit edilen taşıma sayıları dikkate alınır ve değerlendirilir.

c) Verimlilik : Bu maddenin c) şıkkında hesaplanan Toplam Sefer Sayısının b) şıkkında hesaplanan Toplam Taşıt Sayısına bölünmesi ile bulunur.

 

Madde 8-

 

Değerlendirme Unsurları Aşağıdaki Şekilde Puanlandırılır ve Taşımacılar Buna Göre

 

Sıralandırılır

a)   Taşımacıların 7 inci maddenin a) şıkkına göre hesaplanan Toplam Yeşil Taşıt
Sayılarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna
göre düzeltilir.

 

b)       Taşımacıların 7 inci maddenin c) şıkkına göre hesaplanan Toplam Sefer Sayılarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanlan buna göre düzeltilir.

c)        Taşımacıların 7 inci maddenin d) şıkkına göre hesaplanan UBAK Karayolu Karneleri üzerinden tespit edilen Toplam Sefer Sayılarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

d)  Taşımacıların 7 inci maddenin e) şıkkına göre hesaplanan Verimlilik değerlerinden en yüksek olanı 50 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

e)        Taşımacıların bu Maddenin a,b,c,d bentlerindeki puanlan toplanarak toplam puanları tespit edilir. Tespit edilen bu toplam puanlardan 10. maddede açıklanan ceza puanları düşüldükten sonra en yüksek toplam puanı alan taşımacıdan başlamak üzere sıralama yapılır.

 

 

 

İzin Belgesinin Taşımacılara Tahsisi

Madde 9- UBAK İzin Belgesi, aldıkları toplam puana göre sıralanan taşımacılara: birinci sıradaki taşımacıdan başlamak üzere Komisyonca belirlenecek usul çerçevesinde sırayla tahsis edilir. Ancak, aldıkları toplam puan 10 (on)'un altında kalan taşımacılar ile Bakanlıkça belirlenen UBAK İzin Belgesi ücretini ödemeyenlere UBAK izin belgesi tahsis edilmez.

 

 

 

UBAK izin belgesinin kullanımında azami verimliliği sağlamak için;

a) UBAK Sekreteryası'nca Türkiye'ye tahsis edilen yıllık izin belgesi sayısının, izin belgesi almaya hak kazanan taşımacı sayısından fazla olması halinde, taşımacılara birinci tur belge tahsisi yapıldıktan sonra kalan belgeler, tükeninceye kadar turlar halinde birinci sıradan başlamak üzere ek belge olarak sıra ile tahsis edilir.

Ancak, puanlama sonrası yapılan sıralamada; 1 nci ile 10 uncu sıradaki dahil olmak üzere tüm ülkelerde geçerli UBAK izin belgelerinden: Birinci sıradakine 3, İkinci sıradakine 2, üçüncü ile 10 ncu sıradakilere 1' er adet olmak üzere sırasıyla tahsis edilir ve tekrar birinci sıradan başlamak üzere dağıtılmaya devam edilir.

 

Ayrıca, EURO II Belgelerinin tahsisinde ise; sıralamaya göre hiç EURO III/EURO IV normunda taşıtı bulunmayan ve dolayısıyla hiç EURO III belgesi almayan en baştaki firmadan başlamak üzere birinci tur belge dağıtımı yapılır.İkinci tur ve devamında ise, baştan itibaren EURO II/EURO III ayrımı yapılmadan turlar halinde belge dağıtımına devam edilir.

b) Firmaların EURO III normunda UBAK belgesi değerlendirmesine alınabilmesi için en
az 2 adet özmal EURO III / EURO IV taşıtının bulunması şarttır.

NOT : Faaliyet yılı 2005 olan yıldan itibaren 2 sayısı 4 olarak uygulanır.

 

c) Birden fazla UBAK İzin Belgesi almaya hak kazanan firmalara, bu belgelerinin
tamamının tahsis edilebilmesi için; söz konusu firmaların tahsis edilecek UBAK İzin Belgesi
sayısı kadar belge niteliğine uygun taşıta sahip olması şarttır.

NOT : Faaliyet yılı 2005 olan yıldan itibaren UBAK İzin Belgesi sayısının 2 katı kadar belge niteliğine uygun taşıta sahip olması şartı uygulanır.

d)    Bakanlıkça geri alınan veya taşımacılarca kullanılmayıp da iade edilen izin belgesi, bu belgenin özelliğine göre tahsis edilen en son taşımacıdan sonra gelen taşımacıdan başlamak üzere sırayla tahsis edilir.

e)      Taşımacılarca zayi edilen UBAK izin belgelerinin yerine yedek izin belgesinin mevcut olması, zayi eden firmanın talep etmesi ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yedek UBAK izin belgelerinden verilir.

f)       Taşımacılar,almaya hak kazandıkları kapsamları farklı UBAK izin belgelerini, teslim almadan önce ve Aralık ayı içerisinde olmak şartı ile karşılıklı olarak takas etmek isterlerse, bu hususta Bakanlığa yazılı olarak başvururlar. Bakanlık, uygun görmesi halinde, takas işlemini yapar. UBAK İzin Belgesi teslim edildikten sonra belge değişikliği yapılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

İdari Müeyyideler, Ceza Puanları ve Belgenin Geri Alınması

Madde 10- Taşımacılara uygulanacak idari müeyyideler ve ceza puanları ile İzin Belgesinin geri alınması aşağıda açıklanan şekilde yapılır.

a)  Taşımacıların yetki belgelerinin yönetmelik gereği iptal edilmesi veya geçersiz
sayılması durumunda, mevcut izin belgesi geri alınır ve o faaliyet yılına ilişkin belge
dağıtımında, ilgili firma değerlendirmeye alınmaz.Ancak, yetki belgesi iptal işleminin yargı kararıyla kaldınlması veya iptal işleminin Bakanlıkça yürürlükten kaldırılması halinde geri alınan, Bakanlıkta mevcudu bulunan veya iade edilmiş aynı özellikte belgelerden bu durumdaki taşımacıya öncelikli olarak belge tahsisi yapılır.

 

b) Taşımacıların faaliyet yılında yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarından dolayı
aldıkları her bir ihtar için 1 (bir) ceza puanı verilir. Toplam puandan ceza puanlarının toplamı
düşülür. Ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 73'üncü maddesine uygun olarak kaldırılan
ihtarlar için ceza puanı uygulanmaz.

c) Taşımacılara UBAK İzin Belgesinin kullanımıyla ilgili olarak;

 

1-   İzin Belgesini Mart ayı sonuna kadar 3 seferden az kullananlara 5, hiç
kullanmayanlara 10 ceza puanı verilir ve yılın geri kalan döneminde de kullanamayacağı
anlaşılan firmalardan İzin Belgesi geri alınır.

2-   İzin belgesinin zayiinden dolayı 5 ceza puanı uygulanır.

3-   İzin belgesi eki karayolu karnesi kullanımı ile ilgili bilgilerin süresi içerisinde ve düzenli gönderilmemesinden dolayı   5   ceza puanı uygulanır.

 

4-  İzin belgesinin usulüne uygun kullanılmasını etkileyecek nitelikte, belge üzerinde silme, karalama ve yapıştırma yapıldığının tespiti halinde 15 ceza puanı uygulanır.

 

5-  Haziran ayı sonu itibarı ile yetersiz kullanımdan dolayı (aylık ortalama bir sefer) 15 ceza puanı, hiç kullanmayana ise 25 ceza puanı uygulanır ve belgesi geri alınır.

 

6-  Teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çeşitli nedenlerle izin belgesini iade eden firmaya ceza puanı uygulanmaz.

7-  Tahsis tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili firma tarafından teslim alınmayan izin
belgesi iade edilmiş sayılır ve ilgili tahsis hakkını kaybeder.

d) Herhangi bir sebeple geri alınması gereken İzin Belgesini, verilen süre içerisinde iade etmeyen taşımacıların bir sonraki yıldaki İzin Belgesi tahsis talebi değerlendirilmeye alınmaz.

 

e) UBAK İzin Belgesi ve Karayolu Karnesinin üzerine başka taşımacının unvan etiketi yapıştırılarak kullandırılması veya sahte UBAK İzin Belgesi kullanılmasının tespiti halinde ilgili firmaya tahsis edilen belge/belgeler geri alınır.

 

"Sahte belgenin kullanılma yılına bakılmaksızın, durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu durumda, sahte belgenin Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren taşımacıya iki yıl süreyle UBAK İzin Belgesi verilmez... "

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Çeşitli ve Geçici Hükümler

 

Belge Kullanım Bilgileri:

Madde 11- Kendilerine UBAK izin belgesi tahsis edilen taşımacılar İzin Belgesi eki karayolu karnesi kullanım sayfalarını icmal tabloları ile birlikte ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa vermek / göndermek zorundadırlar.

Hüküm Bulunmayan Haller :

 

Madde   12-Bu  Yönergede  ve diğer  mevzuatta hüküm  bulunmayan  hallerde,  gerekli düzenlemeyi yapmaya Ulaştırma Bakanı adına Kara Ulaştırması Genel Müdürü yetkilidir,

 

Geçici Hükümler:

 

Geçici Madde 1-C2 yetki belgesi ile faaliyet gösterirken Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra L2 veya M3 yetki belgesi alan taşımacıların C2 yetki belgesi ile yaptıkları taşıma faaliyetleri dikkate/ değerlendirmeye alınır.

 

Yürürlük:

Madde 13-Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 14-15.09.2004 tarih ve 15569 sayılı UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15-Bu Yönergeyi Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürü yürütür

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI