SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

KURUM VE KURULUŞLAR | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

KURUM VE KURULUŞLAR


 

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI OLMAK ÜZERE İKİ KISIMA AYRILIRLAR;

 

 

ULUSAL KURULUŞLAR;

                      ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

                      DENİZCİLİK MÜŞTEŞARLIĞI

                      GÜMRÜK MÜŞTEŞARLIĞI

                      HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI

                      DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI

                      KARAYOLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      KARA ULAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      SİVİL HAVACILIK GENELMÜDÜRLÜĞÜ

                      TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

                      LODER-Lojistik Derneği

                      UTIKAD-Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

                      UND-Uluslararası Nakliyeciler Derneği

                      RODER-Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği

                      RAYDER-Raylı Ulaşım Sistemleri Derneği

                      DTD -Demiryolu Taşımacılar Derneği-

                      DTO-Deniz Ticaret Odası

                      GAD-Gümrüklü Antrepocular Derneği

                      LİM-DER-Türkiye Liman İşletmecileri Derneği

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLAR ARASI ORGANİZAYONLAR

 

 

 

                      Uluslararası Freight Forwarder Dernekleri Federasyonu(FIATA)

 

                      IRU(Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği)

 

                      IMO(ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ)

 

                      IATA(Uluslar arası Havayolu Taşımacılar Birliği)

 

                      ELA(Avrupa Lojistik Derneği)

 

                      Dünya Gümrükleri Örgütü (WCO)          

 

                      CLEAT(Avrupa Freight Forwarder ve Lojistik Birliği

 

                      Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)         

 

                      EIA-Avrupa İntermodal Taşımacılık Derneği,

 

                      UIRR-Avrupa Road Rail Birliği,

 

                      UIC-Uluslararası Demiryolu Birliği,

 

                      FONASBA-Ulusal Gemi Acentaları ve Komisyoncuları Dernekleri Federasyonu  

 

                      IAPH-Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği

 

                      ICHCA-Uluslarararası Kargo Taşımacılık Koordinasyon Birliği

 

                      EFTA-European Freight Trades Association

 

 

 

DENİZCİLİK MÜŞTEŞARLIĞI

                      Ülkemizin deniz ulaşımındaki ve ticaretindeki payının arttırılması,

                       Kruvaziyer taşımacılığının geliştirilmesi,

                      Yat turizminin geliştirilmesi ve yat limanı sayılarının arttırılması,

                       Türk tersaneciliğinin geliştirilmesi,

                      Denizlerimizde ve Boğazlarımızda emniyet ve güvenliğin arttırılması,

                      Denizcilik sektörünün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması

 

GÜMRÜK MÜŞTEŞARLIĞI

Gümrük Müsteşarlığının görevleri şunlardır:

                      Gümrük Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, gümrük politikasını uygulamak,

                      Gümrük Kanunu ve gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası sözleşmeler hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

                       Gümrük tarife oranlarının tesbitine yardımcı olmak, gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak ve kontrol etmek,

                      Gümrük kontroluna tabi kişi eşya ve araçların muayene ve kontrolunu yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

                       Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

                       Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara uygunluğunu denetlemek,

                      Kara hudutlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında, gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve gümrük bölgelerinde gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmek,

                       Diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek,

                       Milletlerarası kuruluşların Müsteşarlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konularda görüş oluşturmak yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,

                       Çeşitli kanunlarla Müsteşarlığa verilen görevleri yapmak,

                       Bu görevleri yerine getirecek meslek memurlarını yetiştirmek ve konudaki düzenlemeleri yapmak,

                       Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek ve denetlemek,

 

HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI

                      Ekonomi politikalarının tesbiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak,

                      Hazine işlemlerini, parakredi ve nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç yönetimini yapmak,

                      Fonların faaliyetlerinin para politikası ve bütçe uygulamaları ile koornasyonunu sağlayarak, kaynakların kullanımındaki etkinliği arttırmak ve bu amaçla gerekli önlemleri almak,

                      Kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri ile ilgili olarak Devlet pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,

                       Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden yapılandırılma işlemlerini yapmak,

                       İki taraflı ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler ve anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek,

                      Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarda üyelik ve temsilin gerektirdiği işlemleri ve görevleri yapmak ve yürütmek,

                      Avrupa Birliği ile ilişkilerde Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularla ilgili politikaları belirlemek ve bu konularda alınan kararları yürütmek,

                      Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerden, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile mali piyasalardan borç ve hibe almak ve yabancı ülkelere veya bunların kamu kurum ve kuruluşlarına borç ve hibe vermek,

                      Uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlarla üyelik ve temsil ilişkilerini 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlemek ve yönetmek, bu kuruluşların katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek,

                      Bankacılık, sermaye piyasası ve diğer mali piyasalara ilişkin politikaları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını izlemek,

                      Bankalar, sigorta şirketleri ve mali sektörün diğer kurumlarının kamu adına denetimini yapmak,

                      Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, uygulamasını izlemek ve yönlendirmek,

                      Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,

                      Hazine’ce sermaye ihracına ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulamasını izlemek,

                      Özel sigortacılığa ilişkin politikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek,

                      Ekonomik ve mali konularda araştırma ve değerlendirmeler yapmak, sonuçlarını yayınlamak ve bu amaçla istatistik ve bilgi derlemek,    

                      Yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan ve hedef gayelerinin uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tesbit ve teklif etmek, uygulamak, uygulamayı takip etmek,

                      Bankalar, sigorta şirketleri, mali sektörün diğer kurumları ile Müsteşarlığın görev alanına giren konularda özel ve kamu kuruluşlarında kamu adına denetim yapmak,

                      Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

                      Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

DIŞ TİCARET MÜŞTEŞARLIĞI

                      İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

                      Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,

                      İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,

                      Madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak,

                      İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,

                      İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

                      Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,

                      İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak,

                      Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,

                      Yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,

                      Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

                      Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,

                      İhracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri "İhracatı Teşvik Belgesi"ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek,

                      İhracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,

                      İhracat Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,

                      İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,

                      İhracata konu tarım ürünlerini destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak

                      Destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

                      Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

                      Bu kanunda tarif olunan Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren yol güzergahlarını ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevzuatı kapsamına giren yerlerde İmar ve İskan Bakanlığının onayına sunmak, imar mevzuatı kapsamı dışında kalan yerlerde doğrudan doğruya tayin ve tespit etmek, hazırlıyacağı programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanılmalarını sağlıyacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak,

                      Bütün yol ağlarının inşaası, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartları tespit etmek,

                      Yolların kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,

                      Bu maddede sayılan işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak,

                      Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak,

                      Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini,

                      Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

                      Bu maddede belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü alat, edavat, taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek,

                      Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması; trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek,

                      Otoyol, Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

                      Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:    

                      Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından oluşturulacak politikaları uygulamak ve takip etmek.

                      Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek.

                      Uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak; üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

                      Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.

                      Türk hava sahası ve uluslararası anlaşmalar gereğince hizmet sorumluluğu üstlenilen uluslararası hava sahalarının kullanımına ilişkin strateji ve politikalara esas teşkil edecek ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; hava trafik yönetim hizmetleri konusunda 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa uygun olarak sivil-asker koordinasyonuna ilişkin esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

                      İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan sivil hava araçlarının uyması gereken hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapmak.   

                      Tren işletme kriterlerinde (tehir, imdat, ütilizasyon, rotasyon değerlerinde) iyileşme sağlamak.

                      Ekonomik işletmecilik prensiplerine uygun olarak, yolcu ve eşya taşımalarının hızlı,     düzenli, güvenli ve kaliteli yapılmasını sağlamak.

                      Bölgesi içindeki taşıma ve diğer hizmet birim maliyetlerinin düşmesi için gerekli önlemler almak.

                      Kaza ve olayları önleyici tedbirler almak, meydana gelen kazalarda yolun bir an önce açılmasını sağlamak.

                      Trenlerin muntazam ve seyrüsefer emniyetine uygun olarak vaktinde işletilmesini sağlamak.

                      Yük ve yolcu trenlerinin müşteri ihtiyaçlarına göre uygunluğunu araştırıp, gerekli teklifte bulunmak.

                      Bölge trafik toplantılarına başkanlık etmek.

                      Bölgesindeki demiryolu, tüm bina, arazi, tesisler ile karayolu ve demiryolu araçlarının bakım onarım ve koruma ihtiyaçlarını temin edici önlemler almak.

                      Bölgesindeki yatırım tekliflerini, TCDD hedefleri, verimlilik, fayda maliyet analizleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek, yapımları esnasında denetlemek, yatırım ve harcamaların verimli olmasını sağlamak.

 

                      Yılda en az bir defa tüm Bölgeyi demiryolu araçlarıyla denetlemek ve turne raporuyla Genel Müdürlüğe bildirmek, ayrıca gece ve gündüz yük ve yolcu trenlerini, işyerlerini sondaj mahiyetinde denetleyip noksanlarını gidermek. 

                      Bölge ile ilgili işlemlerin hukuki ve cezai anlaşmazlıklara yer vermeyecek şekilde yapılmasını sağlamak,

                      Kuruluş tarafından veya kuruluşa karşı açılan davaların ve kuruluş alacaklarına ilişkin icra işlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak,

                      Bölgece yapılması gereken tüm savunma ve milli seferberlik hizmeti, görev yükümlülüklerine ilişkin planların hazırlanmasını sağlamak ve bunların uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek,

                      Vatandaşların başvuru ve şikâyetleri ile ilgilenerek cevaplamak, gerekli olanları Genel Müdürlüğe iletmek.

                      Yerel basında yer alan konuları araştırmak ve bunları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine (konuya ilişkin Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte) iletmek. Bölge Müdürlüğünde olacak çeşitli etkinlikler, yenilikler hususunda yapılacak yazılı ve görsel basın açıklamaları için Genel Müdürlükten izin almak suretiyle gereğini yerine getirmek.

                      Savunma/Sivil Savunma Uzmanı, Hukuk Müşaviri, Yol, Cer, Ticaret, Banliyö, Mali İşler, Hareket, Sağlık, Personel ve İdari İşler, Malzeme, Eğitim, Tesisler, Bilgi İşlem, Taşınmaz Mallar Servis Müdürlerine, Teftiş Kurulu Kontrolörüne ve Koruma Güvenlik Amirine verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

                      Üçüncü şahıslara ait tren ve vagonların Bölgesinde mevzuata uygun işletilmesini sağlamak.

 

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                      Genel Müdürlük Merkez ve Taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklarında teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş

   sistemini geliştirmek,

                      DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,

                      Kuruluşun görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanış tarzını izlemek,

                      Kuruluş personelinin görev ve sorumlulukları ile ilgili durum ve davranışlarını, incelemek, araştırmak, teftiş etmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmak,

                      Genel Müdürlük Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işlemleri yapmak.

 

TOBB(TURKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

—                     Türkiye'nin yabancı ülkelerle olan iktisadi, mali, ticari, ve sınai faaliyetlerinin ülke yararına geliştirilmesine yardımcı olmak, kendi bünyesinde yer alan kuruluşlarla, diğer resmi ve özel kuruluşlar arasında  uyumlu çalışmayı sağlamak,

—                     İstişari mahiyette kararlar almak ve bu alanda mevcut imkanların harekete  geçirilmesi ile iş fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmak,

 

LODER(LOJİSTİK DERNEĞİ)

—                     Lojistik Faaliyetlerinin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak, Lojistik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon ile Profesyonelliği Geliştirmek amacıyla kurulmuş ve bu konuda ilk danışılan kurum olmayı hedeflemektedir.

 

UTİKAD(ULUSLAR ARASI LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLER DERNEĞİ)

 

—                     Karayolu ile gerçekleştrilen taşımacılığının sorunlarını, çözüm önerilerini kamuoyuna, idari ve siyasi otoriteye yansıtmak, sektörün ortak menfaatlerini korumak ve savunmak, sektörün uluslararası standartlarda gelişimini sağlamak, topluma ve çevreye saygılı müesseseler kurulmasını sağlamak için çalışır.

UND(ULUSLAR ARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ)

—                     Türkiye'de uluslarası taşıma yapan firmaların oluşturduğu en geniş mesleki birlik.

 

          RODER

—                     Ülkemizde faaliyet gösteren tüm Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılık firmalarının yanı sıra bu firmalara hizmet tedarikinde bulunan Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılık ile iştigal eden firmalara hizmet sunmak amacı ile kurulmuş olan bir dernektir.

 

RAYDER

—                     Ülkemizde Demiryolları, Tüp geçit, Hızlı tren, Metro ve Tramvay gibi toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve demiryolu eğitimini geliştirmek gayesi ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

 

DTD(DEMİRYOLU TAŞIMACILAR DERNEĞİ)

                      Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), demiryolu ile yılda 3,5 milyon ton yük taşıyan ve demiryolu taşımacılığının payının arttırılmasını hedefleyen şirketlerin kurduğu bir dernektir.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği, demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının payını yükseltmek temel amacıyla 6 Haziran 2006 da kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

 

 

 

DTO(DENİZ TİCARET ODASI)

—                     Deniz Ticaret Odası, Denizciliğin ulusal ulaştırma ve denizcilik politikaları ile kamu yararına uygun olarak geliştirilmesi, üyelerinin menfaatlerinin arttırılması, müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, mesleğin gelişmesinin sağlanması amacı ile kurulmuş Türk deniz ticaret sektörünün önemli bir meslek kuruluşudur.

 

IMO(INTERNATIONAL MARITIME ORG.)

—                     Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen bir konvansiyon ile temeli atılan ve 10 yıl sonra da 21. Üye olarak Japonya’nın katılımı ile 1958 yılında resmen çalışmalarına başlayan bir Birleşmiş Milletler organı olan bir örgüttür.

 

IRU(INTERNATIONAL ROAD UNION)

                      23 Mart 1948 tarihinde Cenevre'de kurulmuştur. IRU, dünyada yolcu ve eşya taşımacılık sektörünü bir araya getirerek temsil eden bir ulusal karayolu taşımacılık dernekleri konfederasyonudur. 64 ülkede 150'den fazla üyesi vardır. IRU'nun temel amacı; karayolu taşımacılığının ve karayolu taşımacılık şirketlerinin genel ekonomik çıkarlar doğrultusunda gelişmesini teşvik etmektir.

                      Karayolu taşımacılığı sektör liderlerinin buluşması; sektörün durumunun değerlendirilmesi ve geleceğinin daha iyi şekillendirilebilmesi için oluşturulan; diğer yandan uluslararası ticaret kapsamında taşımacılıkla ilgili olarak, gelecekte hükümetlerin gündemine de gelebilecek konuların önceden değerlendirildiği önemli bir platformdur

 

IATA(INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCATION)

                      IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba'da kurulmuştur. Kuruluşunda IATA'nın sadece 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şimdi ise dünya genelinde 140 ülkeden 270'in üzerinde üyeye sahiptir.

                      Modern IATA, ilk uluslararası tarifeli uçuşun yapıldığı, 1919 yılında kurulan "International Air Traffic Association"un devamıdır.

 

UIC(INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS)

                      Uluslararası Demiryolları Birliği), demiryollarının tesisi ve işletilmesi için standart kurallar belirlemek amacıyla Portorosa ve Ceneviz'de gerçekleştirilen hükümetler arası konferansların sonucu oalrak 1922 yılında tesis edilmiştir. UIC'nin temel amacı, demiryolları arasında küresel seviyede işbirliğini geliştirmek ve uluslararası demiryolu taşımacılığını geliştirecek faaliyetler düzenlemektir.

                      Ayrıca UIC; demiryolu bütünlüğünü korur ve demiryolunun rekabet gücünü arttırmak için farklı modlara hizmet verme yeteneğini geliştirir. Bu maksatla UIC, yeni teknolojileri teşvik eder, modern yönetim metodlarının üyeleri arasında yaygınlaşmasına çalışır, ortak pozisyon belgeleri hazırlar ve demiryolu taşımacılığının rolünü dünyaya tanıtır.

ICAO (International Civil Aviation Organization - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)

                      5 Aralık 1944 tarihinde Amerika'nın Chicago kentinde yapılan konferansda, 52 ülkenin temsilcilerinin toplanmasıyla kurulan ICAO'nun, bugün 150'den fazla üyesi bulunmaktadır.

                      ICAO, sivil havacılığın her sahada uluslararası standart ve kurallarını tespit eden ve uygulanmasını sağlayan uluslararası bir kuruluştur. Türkiye ICAO'ya 1945 yılında 4749 sayılı kanunla üye olmuştur.

 

 

FIATA(Taşıma İşleri Komisyoncuları Dernekleri Uluslararası Federasyonu

 )

 

                      FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés - Taşıma İşleri Komisyoncuları Dernekleri Uluslararası Federasyonu), 31 Mayıs 1926 tarihinde Viyana'da kurulmuştur. FIATA, hükümet dışı teşkilat statüsüne sahip olup, 150 ülkede yaklaşık 40.000 yük komisyoncusu ve lojistik firmasını temsil etmektedir.

                      Temel amacı; dünyadaki taşıma işleri komisyonculuğu sektörünü birleştirmek, ulaştırma ile ilgili uluslararası kuruluşların toplantılarına sektörü temsilen katılmak ve sektör çıkarlarını korumaktır.

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI